Meddex: medical data exchange

Meddex Wiki

A

Active directory

Active Directory staat beheerders toe om het beleid (rechten en instellingen) in het netwerk van een volledig bedrijf te beheren. Een van de mogelijkheden tot authenticatie, ondersteund door de Meddex authenticatie server.

ATNA

Audit Trail and Node Authentication stelt veiligheidsmaatregelen vast die, samen met het beveiligingsbeleid en beveiligingsprocedures, de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens, de integriteit van gegevens en de verantwoordingsplicht van gebruikers kunnen garanderen.

Audit trail

Letterlijk een ‘controlespoor’. Een audit trail moet een beveiligingsfunctionaris in staat stellen activiteiten te controleren. Daarmee kan hij/zij bijvoorbeeld beoordelen of het beleid van een beveiligd domein wordt nageleefd, en niet-conform gedrag en de ongeoorloofde creatie, toegang, wijziging en verwijdering van beschermde gezondheidsinformatie opsporen.

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming is deel van de Europese wetgeving omtrent de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De AVG verving de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in mei dit jaar.

B

BPPC

BPPC staat voor Basic Patient Privacy Consents - een mechanisme om patiëntconsent te registreren.

BGZ

Basisgegevensset Zorg is een set patiëntgegevens waarover alle zorgverleners moeten (en willen) beschikken. Zo kunnen deze gegevens door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. Deze data wordt met voorrang geïmplementeerd in verschillende EPD’s en technische systemen die verschillende zorgverleners gebruiken.

D

DICOM

DICOM staat voor Digital Imaging and Communications in Medicine, een standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie moet worden opgeslagen, uitgewisseld en geprint.

DSUB-notificaties

Document metadata subscription - een IHE-profiel. Deze maakt het mogelijk om metadata te matchen tijdens de publicatie van een nieuw document voor een bepaalde patiënt, waarna een notificatie wordt geleverd.

E

EPD

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een systeem waarin hulpverleners medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken.

EVS

Een Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) is een geautomatiseerd systeem dat onveilige situaties signaleert tijdens het voorschrijven van medicatie, zoals dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties. Ook voorkomt het fouten bij het lezen van recepten.

H

Huisartsportaal

Met een dergelijk portaal kunnen huisartsen op elk moment alle relevante medische data inzien van hun patiënten, die binnen het ziekenhuis gegenereerd zijn.

HL7v2 / HL7v3

HL7 (Health Level 7) is een internationale standaard voor elektronische uitwisseling van medische, financiële en administratieve gegevens tussen zorginformatiesystemen. V2 is een standaard die gaat over de gegevensuitwisseling tussen softwareapplicaties in ziekenhuizen. V3 is veel breder: deze gaat over de uitwisseling tussen applicaties tussen verschillende organisaties in de zorg.

I

IHE-XDS

IHE-XDS is een wereldwijd erkende standaard voor het delen van zorgdata. XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing. XDS is een van de technische profielen van IHE, de organisatie bestaande uit zorgprofessionals en de industrie die opgezet is om het delen van zorginformatie te verbeteren.

L

LSP

Via het Landelijk Schakelpunt kunnen huisartsen en apothekers informatie delen met andere zorgverleners. De meeste openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland zijn hierop aangesloten.

M

MedMij

MedMij is het keurmerk voor PGO’s. De MedMij-regels moeten ertoe leiden dat informatie veilig wordt verzameld, bekeken en gedeeld.

N

NEN-normen

NEN-normen zijn normalisatienormen die worden ontwikkeld als daar behoefte aan is door overheid of het bedrijfsleven - zo ook voor de zorg.

P

PACS

PACS staat voor Picture Archiving and Communications System, een medische beeldtechnologie gebruikt voor het opslaan, delen en bekijken van afbeeldingen gemaakt door radiologen met bijvoorbeeld een MRI- of CT-scan.

PDQ

PDQ is een integratieprofiel dat applicaties in staat stelt om een centrale patiëntinformatieserver te bevragen naar de demografische- en bezoekinformatie van een patiënt.

PGO

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een website of app waarmee een patiënt toegang heeft tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. De patiënt kan deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken en er ook eigen gegevens in vastleggen. Een PGO is géén patiëntportaal: dat is een portaal dat gekoppeld is aan een specifieke zorgverlener. Een PGO, en met name Meddex’ basispgo.nl, geeft patiënten inzicht in meerdere zorgverlenerssystemen.

PIX

Dit staat voor Patient Identifier Cross Referencing, een profiel om patiëntinformatie uit meerdere domeinen met elkaar te vergelijken.

PKIoverheid-certificaat

Het PKI-certificaat is de digitale ondertekening bij het versturen van gegevens en berichten. PKI staat voor Public Key Infrastructure. Dit is de internationale standaard voor het beveiligen van gegevens en berichten.

S

SAML

SAML (Security Assertion Markup Language) is een standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.

Sternetwerk

Een sternetwerk is een computernetwerk waarbij elke computer afzonderlijk aan een centraal punt wordt gekoppeld en dus een verbinding heeft. Communicatie tussen de verschillende computers lopen altijd via dit vaste centrale punt.

SQL

Een gestandaardiseerde programmeertaal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van gegevens in een (relationele) database.

T

Two-factor authenticatie

Two factor authenticatie (of ‘2FA’) is een extra veilige authenticatiemethode waarbij twee stappen doorlopen moeten worden om ergens toegang tot te krijgen. Stap 1 is meestal het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Stap 2 kan bestaan uit meerdere zaken, denk aan een vingerafdruk of code via sms. Alleen deze laatste stap zorgt ervoor dat je toegang krijgt.

U

UZI

Het Unieke Zorgverlener Identificatie-register is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Hiervoor verstrekt de organisatie zogenaamde UZI-passen (een soort elektronisch paspoort) aan zorgverleners en hun medewerkers.

V

VNA

Een Vendor Neutral Archive is een technologie waarin medische beelden volgens een standaard worden opgeslagen, zodat ze niet gebonden zijn aan een zorgverlener.

W

Webservices (SOAP)

SOAP is een computerprotocol voor uitwisselen van gestructureerde informatie bij de implementatie van webservices in computernetwerken.

WCZ

Wet cliëntenrechten zorg.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

X

XDW

Een IHE-profiel dat door mensen en applicaties gemedieerde workflows voor meerdere organisaties coördineert. XDW staat voor Cross Enterprise Document Workflow.

XUA

Een IHE-profiel dat de claims over de identiteit van een geverifieerd gebruiker, applicatie, of systeem kan communiceren - over meerdere organisaties heen. XUA staat voor Cross-Enterprise User Assertion

Z

ZIB

Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) zijn zorgstandaarden die nauwkeurig beschrijven wat er over eee bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

ZIS

Een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) is een een elektronisch systeem met daarin patiëntgegevens, gebruikt in ziekenhuizen. De precieze inhoud van een ZIS verschilt per softwareleverancier.

CONTACT

Kantoor Utrecht:
Rijnzathe 7
3454 PV Utrecht


Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 5
2514 AA Den Haag


Bereikbaarheid:
088 99 91 110
info@meddex.nl

NIEUWSBRIEF

© - Meddex